15
Home.
Activiteiten.
Foto Galerij.
VVUB.
Uitbuiten.
Contact.
Activiteiten
Foto-galerij
Het bestuur
Uitbuiten
Het bestuur

Huishoudelijk reglement van VVUB


Dit huishoudelijk reglement heeft tot doel de goede gang van zaken in de vereniging te beschrijven. Daarnaast wordt erop teruggevallen als er onenigheid is.
Dit huishoudelijk reglement is een momentopname . Bij  elke algemene ledenvergaderingen  is er de mogelijkheid voor wijzigingen en/of aanvullingen.

Artikel 1: Begrippen en toelating
Leden: Door de vastgestelde bijdrage aan de vereniging VVUB over te maken wordt iemand lid. Lidmaatschap geeft stemrecht in de algemene ledenvergadering. Over eventuele andere lidmaatschapsvoordelen beslissen het bestuur en de ledenvergadering. 

Toelating is mogelijk als het lid:
• 18 jaar of ouder is;
• op de VVUB-lijst vermeld is of voorgedragen door een lid.
Toelating is alleen mogelijk als het voltallig bestuur akkoord gaat met het nieuwe lidmaatschap. Het bestuur is geen verantwoording verschuldigd over de besluitvorming hieromtrent. (art. 3.2)
Het lidmaatschap is minimaal voor een kalenderjaar en de opzegtermijn bedraagt 3 maanden. (zie art. 4.2)

Artikel 2: Huisregels 
1) Alle goede omgangsnormen gelden ook hier. 

2) Drank wordt met mate tijdens vergaderingen en bij speciale gelegenheden geschonken. Uiteraard met mate en een gezond gevoel voor verantwoordelijkheid. Er wordt ook sterke drank geschonken. Op de vereniging wordt geen drankvoorraad aangehouden. 

3) Alle leden wordt gevraagd om een duurzame bijdrage te leveren bij elk contact met de vereniging of handeling voor of bij de vereniging.


Artikel 3: Leden
1) Een lid is een natuurlijk persoon die de contributie voor dat jaar voldaan heeft. Daarnaast  heeft elk lid jaarlijks de mogelijkheid een niet-financiële bijdrage te leveren t.b.v. leden van de VVUB. Dit kan bijvoorbeeld zijn het bakken van taarten, het verzorgen van workshops of het langsgaan bij zieke leden. De eigen creativiteit van het lid is daarbij uitgangspunt. 

2)De leden van de VVUB wordt verzocht de secretaris op de hoogte te houden van hun adres , email en bankrekeningnummer.

3) Alle leden zijn verplicht tot het betalen van de jaarlijkse contributie. Deze betaling vindt plaats per incasso. Restitutie van contributie is bij bezwaar automatisch incasso mogelijk.
 

 

Artikel 4: Bestuur
Functies:
1) De voorzitter zit de algemene ledenvergadering voor en vormt samen met de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur van de vereniging. De voorzitter vervult tevens de representatieve functie naar externe doelgroepen zoals bedoeld in art. 2.2e van de statuten.

2) De secretaris schrijft tijdig vergaderingen uit, verzorgt de notulen van deze vergaderingen, houdt het archief bij, voert, in overleg met de overige bestuursleden, de briefwisseling van de vereniging en stelt het jaarverslag op. Alle inkomende en uitgaande post moet aan de secretaris overlegd worden. 

3)De penningmeester beheert de geldmiddelen en behandelt de financiële aangelegenheden van de vereniging, dit in overleg met de overige bestuursleden. Het bestuur is verantwoordelijk voor het ten allen tijde financieel aan haar rechten en plichten betreffende de vereniging te kunnen voldoen. 
Alleen de penningmeester is gerechtigd de geldpotjes te legen. 
De penningmeester is gerechtigd tot het ontvangen en doen van betalingen tot de bedragen genoemd in de jaarlijkse begroting. Afwijkingen van bovengenoemde bedragen behoren tot de verantwoording van het gehele bestuur, als het bekend wordt bij de penningmeester meldt zij dit direct via de email aan het bestuur. De voorzitter onderzoekt de afwijking en rapporteert aan het bestuur.

4) De vicevoorzitter vervult de taken van de voorzitter bij diens afwezigheid of in geval van algehele malaise van voorgenoemde. Tevens is de vicevoorzitter hoofdverantwoordelijk inzake facilitaire dienstverlening ten behoeve van het bestuur.

5) Het Lid bijzondere zaken hoofdverantwoordelijk inzake logistiek, cultuur en creativiteit zoals bedoeld in art. 3.3 van de statuten.

6) Het lid ouderenzaken monitort alle trends en ontwikkelingen en bewaakt het gedachtegoed van het ‘Uitbuiten’.

7) Het lid bijzondere zaken hoofdverantwoordelijk voor de jaarlijkse  verjaardagsattentie, cadeaus, de bloemen en aardigheidjes.
 

Artikel 5: Commissies 
Het bestuur kan taken delegeren aan commissies. De taakomschrijving van een commissie wordt vastgesteld door het bestuur. Het bestuur draagt zorg voor een goed overleg met de commissies, zoals bedoeld in artikel 12.

Artikel 6: Activiteiten en lidmaatschapsverplichtingen (zie art. 5.1a)
1) Elk lid dient de kleding aan te passen aan de gelegenheid.

2) Het bestuur is nimmer aansprakelijk voor ziekte, ongeval, disharmonie, diefstal, vermissing en andere teleurstelling. 

3) Op de Algemene Ledenvergadering worden de leden nuchter verwacht om bij volle bewustzijn deel te nemen aan de vergadering.

 

4) Leden hebben de mogelijkheid om zich af te melden bij het bestuur als zij niet aanwezig zijn bij de Algemene Ledenvergadering, eventueel met opgaaf van redenen. 
 

Artikel 7: wijze van stemmen (zie art. 14.3 en 7.7)
1) Stemming vindt plaats door het de rechterhand unilateraal boven het hoofd te heffen.
 
2) In sommige gevallen is meerderheid van stemmen genoeg, in andere gevallen zal 2/3 van de stemmen voldoen. Bij twijfel beslist in alle gevallen het bestuur.

 


Slotbepaling 
Het huishoudelijk reglement is in werking getreden op de eerste ALV van 30 oktober 2004. Leden kunnen de Statuten en het Huishoudelijk reglement inzien op de Algemene Ledenvergadering en bekijken op internet. (www.vvub.nl)
 

 

 

15
Home.
Activiteiten.
Foto Galerij.
VVUB.
Uitbuiten.
Contact.
Activiteiten
Foto-galerij
Het bestuur
Uitbuiten